Υποβολή καταγγελιών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αναφορές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή

Διαθέτουμε μακρόχρονη εμπειρία στην υποβολή καταγγελιών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για πλήθος ζητημάτων που σχετίζονται με την παραβίαση του κοινοτικού δικαίου (περιβαλλοντικά, χρηματοδοτήσεις κ.τ.λ.), παρέχοντας σημαντική υποστήριξη στους ενδιαφερομένους (φορείς και ιδιώτες) αναφορικά με την τεκμηρίωση που θα πρέπει να συνοδεύει την υποβολή μιας σχετικής καταγγελίας. Επίσης, διαθέτουμε σημαντική εξειδίκευση στην παροχή τεχνογνωσίας για την υποβολή αναφορών ενώπιον της Επιτροπής Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για όλο το εύρος των ζητημάτων που σχετίζονται με την παραβίαση της κοινοτικής νομοθεσίας. Τέλος, παρέχουμε πλήρη νομική υποστήριξη κατά την σύνταξη καταγγελιών ενώπιον του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή για άρνησης χορήγησης εγγράφων και πληροφοριών από τα Ευρωπαϊκά Θεσμικά Όργανα και Οργανισμούς, για παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων των ευρωπαίων πολιτών, καθώς και για ζητήματα που σχετίζονται με την εκτέλεση συμβάσεων με Όργανα και Οργανισμούς της Ένωσης.