Δίκαιο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Πέραν των θεμάτων, που σχετίζονται με την υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, το Γραφείο διαθέτει μεγάλη εμπειρία στα ζητήματα εκλογών στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού (ενστάσεις κατά του κύρους της εκλογής αιρετών στους ΟΤΑ, αιτήσεις αναιρέσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά αποφάσεων Διοικητικών Πρωτοδικείων επί τέτοιων ενστάσεων). Χειρίζεται επίσης υποθέσεις επιβολής πειθαρχικών κυρώσεων σε αιρετούς των ΟΤΑ (Δημάρχους, Δημοτικούς Συμβούλους κ.τ.λ) και υποθέσεις καταλογισμών εις βάρος των εν λόγω αιρετών.

Εξάλλου, το Γραφείο συντάσσει Προσφυγές κατά του κύρους των Αποφάσεων των αιρετών οργάνων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού, όπως π.χ προσφυγές κάθε ενδιαφερόμενου πολίτη και ενώσεων πολιτών κατά αποφάσεων Δημοτικών Συμβουλίων, της Οικονομικής Επιτροπής (πρώην Δημαρχιακής Επιτροπής), Περιφερειακών Συμβουλίων κ.τ.λ. Έχει ασχοληθεί επίσης με θέματα που αφορούν στην διαχείριση της δημοτικής περιουσίας και την σύναψη προγραμματικών συμβάσεων από τους Ο.Τ.Α.

Δεδομένης της επιστημονικής εξειδίκευσης του Επίκουρου Καθηγητή κ. Μελετίου Μουστάκα στο Δίκαιο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, το οποίο διδάσκει στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου, το Γραφείο διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην παροχή εξειδικευμένων Συμβουλών και Γνωμοδοτήσεων προς τους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, στην σύνταξη Κανονισμών Λειτουργίας των Υπηρεσιών τους και στην συγχώνευση φορέων τους.