Δίκαιο Χωροταξίας και Πολεοδομίας

Το Γραφείο μας έχει μεγάλη εξειδίκευση και παρέχει ολοκληρωμένη νομική υποστήριξη για όλα τα θέματα που σχετίζονται με τον χωροταξικό σχεδιασμό. Ειδικότερα, αναλαμβάνει να παρέχει νομική υποστήριξη κατά την εκπόνηση των κάθε είδους χωροταξικών σχεδίων (Γενικού Χωροταξικού, Περιφερειακών Χωροταξικών και Ειδικών Χωροταξικών) αλλά και των Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών για τις προστατευόμενες περιοχές.

Περαιτέρω, παρέχουμε ολοκληρωμένη νομική υποστήριξη στις περιπτώσεις εκπόνησης, τροποποίησης ή αναθεώρησης Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων, Πολεοδομικών Μελετών και Πράξεων Εφαρμογής, καθώς και Σχεδίων Πόλεως. Επιπλέον, το Γραφείο έχει ασχοληθεί με ζητήματα προσκυρώσεων, πράξεων τακτοποίησης και αναλογισμού αποζημίωσης, αλλά και όλων των συναφών ζητημάτων που σχετίζονται με την εφαρμογή του πολεοδομικού σχεδιασμού.

Το Γραφείο παρέχει, επίσης, εκπροσώπηση ενώπιον των αρμόδιων διοικητικών δικαστηρίων, όταν τίθεται θέμα άσκησης αιτήσεων ακυρώσεως κατά των πράξεων σχετικών με άδειες οικοδομής (π.χ άρνηση χορήγησης οικοδομικής άδειας) ή παρεμβάσεων για την διατήρηση του κύρους οικοδομικών αδειών που έχουν εκδοθεί αρμοδίως.

Τέλος, παρέχεται ολοκληρωμένη νομική βοήθεια για τα θέματα των αυθαιρέτων (π.χ πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης, δυνατότητες νομιμοποίησης κ.τ.λ).