Δίκαιο Εμπορικών Εταιρειών

Το Γραφείο με τους Συνεργάτες του διαθέτει, επίσης, ιδιαίτερη εμπειρία και τεχνογνωσία σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης νομικών προσώπων αλλά και σε θέματα ευθύνης διοικούντων.

Μάλιστα, υπάρχει ιδιαίτερη εμπειρία σε θέματα έλλειψης διοίκησης νομικών προσώπων (σύγκρουσης συμφερόντων κλπ.) και αναπλήρωσης της διοικήσεώς τους δια της δικαστικής οδού. Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα νομικής και συμβουλευτικής υποστήριξης σε πλείστα θέματα που αφορούν και τις μεταξύ των εταίρων σχέσεις, όπως λ.χ. εξωεταιρικές συμφωνίες, καταστατικές δεσμεύσεις, κλπ.