Απόβλητα

Παρέχουμε ολοκληρωμένη νομική υποστήριξη, εξωδικαστηριακή και δικαστηριακή, για όλα τα θέματα που σχετίζονται με την αδειοδότηση των χώρων υγειονομικής ταφής απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α), χώρων υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ), χώρων υγειονομικής ταφής επικίνδυνων αποβλήτων και χώρων υγειονομικής ταφής αδρανών υλικών, των σχετικών εγκαταστάσεων επεξεργασίας αποβλήτων, καθώς και των σταθμών μεταφόρτωσης απορριμμάτων. Παρέχουμε, επίσης, εξειδικευμένη νομική στήριξη για τα ζητήματα που σχετίζονται με την εκπόνηση μελετών διαχείρισης αποβλήτων και την χορήγηση των σχετικών αδειών, καθώς και την συμμετοχή σε συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών.