Δίκαιο των κρατικών ενισχύσεων

Το Γραφείο μας παρέχει ολοκληρωμένη νομική υποστήριξη τόσο στους φορείς του δημοσίου τομέα, που πρόκειται να χορηγήσουν κρατικές ενισχύσεις, ώστε να αποφευχθούν ζητήματα μη συμφωνίας με το κοινοτικό δίκαιο (π.χ παράνομες κρατικές ενισχύσεις) όσο και στους επιχειρηματίες πιθανούς αποδέκτες ενισχύσεων. Παρέχεται, επίσης, νομική υποστήριξη σε τρίτους που είτε δεν έλαβαν σχετικές ενισχύσεις, παρότι πληρούσαν τις απαραίτητες προϋποθέσεις, είτε έχουν υποστεί ζημία εξαιτίας της παράνομης χορήγησης ενισχύσεων στους ανταγωνιστές τους. Εν προκειμένω, εκπροσωπούμε τους εντολείς μας ενώπιον των εθνικών και κοινοτικών οργάνων και δικαστηρίων για όλα τα θέματα που σχετίζονται με την χορήγηση ή και την επιστροφή των κρατικών ενισχύσεων.