Προσφυγές ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Το Γραφείο μας διαθέτει μακρόχρονη εμπειρία στην υποβολή προσφυγών ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Στρασβούργου για μια σειρά ζητημάτων που σχετίζονται με την παραβίαση άρθρων της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΣΑ) και των σχετικών Πρωτοκόλλων της.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ορισμένες παραβιάσεις της ΕΣΔΑ, που έχουμε χειριστεί με επιτυχία ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου:

  1. παραβιάσεις του δικαιώματος της ιδιοκτησίας (άρθρο 1 παρ. 1 του Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της Σύμβασης) εξαιτίας της μακρόχρονης δέσμευσης των ιδιοκτησιών από την ελληνική Πολιτεία χωρίς την κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης και την καταβολή σχετικής αποζημίωσης.
  2. Παραβιάσεις του προαναφερθέντος δικαιώματος της ιδιοκτησίας εξαιτίας της μη καταβολής των δικαιουμένων μισθών και συντάξεων σε δημοσίους υπαλλήλους και συνταξιούχους δημοσίους υπαλλήλους αντίστοιχα.
  3. Παραβιάσεις του άρθρου 6 της Σύμβασης (δικαίωμα στην δίκαιη δίκη) εξαιτίας του ότι τα ελληνικά Δικαστήρια καθυστερούν σημαντικά να επιλύσουν αμετάκλητα συγκεκριμένες υποθέσεις.
  4. Παραβιάσεις του προαναφερθέντος άρθρου 6 εξαιτίας της μη συμμόρφωσης της ελληνικής δημόσιας διοίκησης στις αποφάσεις των Δικαστηρίων και
  5. παραβιάσεις των άρθρων 2 (δικαίωμα στην ζωή) και 8 (δικαίωμα στην ιδιωτική και οικογενειακή ζωή) της Σύμβασης, που οφείλονται, μεταξύ άλλων, στην μη λήψη επαρκών μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος.