Εγκρίσεις περιβαλλοντικών όρων

Παρέχουμε ολοκληρωμένη νομική υποστήριξη κατά την εκπόνηση Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων σε σχέση με το περιεχόμενο και το εφαρμοστέο νομικό καθεστώς, την διαδικασία ενώπιον των αρμοδίων Φορέων και Αρχών, την τροποποίηση της πράξης έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων. Παρέχουμε, επίσης, πλήρη δικαστηριακή στήριξη σε περιπτώσεις μη έκδοσης πράξης έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων ή προσβολή με αίτηση ακύρωσης της σχετικής πράξης έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων. Επιπροσθέτως, το Γραφείο μας παρέχει πλήρη δικαστηριακή στήριξη στις περιπτώσεις επιβολής προστίμων στις επιχειρήσεις (είτε από την Περιφέρεια είτε από το Υ.Π.Ε.Κ.Α) μετά από διαπίστωση παραβίασης των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων.