Δίκαιο της Παιδείας

Πολύ σημαντική είναι η εμπειρία του Γραφείου στο Δίκαιο της Παιδείας. Πιο συγκεκριμένα, το Γραφείο μας έχει από την ίδρυσή του ασχοληθεί και χειριστεί υποθέσεις Καθηγητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και υποθέσεις μελών ΔΕΠ Α.Ε.Ι και Τ.Ε.Ι.

Ειδικότερα, έχουν διεκπεραιωθεί με απόλυτη επιτυχία υποθέσεις για τα ακόλουθα θέματα: α) θέματα προσλήψεων αναπληρωτών καθηγητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης β) θέματα διορισμών, αποσπάσεων, μεταθέσεων και προαγωγών μονίμων καθηγητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και γ) θέματα Ελλήνων εκπαιδευτικών, που υπηρετούν στο εξωτερικό.

Επίσης, σημαντική είναι η εξειδίκευση και για θέματα μελών ΔΕΠ Α.Ε.Ι και Τ.Ε.Ι, όπως διορισμοί και εξελίξεις στις βαθμίδες των Λεκτόρων, των Επίκουρων Καθηγητών, των Αναπληρωτών Καθηγητών και των Τακτικών Καθηγητών καθώς και θέματα φορολόγησης επιδομάτων τους (π.χ επιδόματα βιβλιοθήκης, έρευνας και διδακτικής προετοιμασίας).

Περαιτέρω, διαθέτουμε σημαντική εμπειρία για όλα τα θέματα που σχετίζονται με την αναγνώριση των τίτλων σπουδών και την απόκτηση επαγγελματικών δικαιωμάτων κατόχων πτυχίων από Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τρίτων Χωρών στο πλαίσιο εφαρμογής της κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι ο ιδρυτής του Γραφείου μας κ. Μελέτιος Μουστάκας είναι από το έτος 2007 και μετά Νομικός Σύμβουλος του Παντείου Πανεπιστημίου Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστημών.