Εμπορία ρύπων

Το Γραφείο μας διαθέτει επιστημονική εξειδίκευση και παρέχει πλήρη νομική στήριξη στις επιχειρήσεις, οι οποίες συμμετέχουν στο σύστημα εμπορεύσιμων δικαιωμάτων εκπομπών, για όλα τα ζητήματα, που σχετίζονται με την λειτουργία του εν λόγω συστήματος (άδειες εκπομπών, εμπορία δικαιωμάτων εκπομπών, μηχανισμοί παρακολούθησης εκπομπών στο εσωτερικό των εταιρειών κ.τ.λ).