Ζητήματα αστικής ευθύνης Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ και Ο.Τ.Α

Παρέχουμε ολοκληρωμένη προστασία ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων σε περίπτωση που οι πολίτες υφίστανται ζημία (υλική ή ηθική) από παράνομες ενέργειες (νομικές ή υλικές) ή παραλείψεις των οργάνων των διαφόρων φορέων της δημόσιας διοίκησης (Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ και Ο.Τ.Α). Eντελώς ενδεικτικά, αναφέρουμε περιπτώσεις θεμελίωσης αστικής ευθύνης, όταν η Διοίκηση αρνείται να εκδώσει μια οικοδομική άδεια ή να εγκρίνει μια επιχορήγηση σε μια επιχείρηση παρά την συνδρομή των νομίμων προϋποθέσεων, όταν δεσμεύει ιδιοκτησίες ιδιωτών χωρίς προηγούμενη κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ή όταν δεν ενσωματώνει εγκαίρως ή εφαρμόζει πλημμελώς κοινοτικές οδηγίες, από τις οποίες απορρέουν δικαιώματα για τους ιδιώτες ή, τέλος, όταν διαπράττονται ιατρικά λάθη στο πλαίσιο ιατρικών ενεργειών σε δημόσια νοσοκομεία.

Επίσης, τίθενται θέματα αστικής ευθύνης, όταν το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ και οι Ο.Τ.Α παραλείπουν να λάβουν μέτρα, ενώ υποχρεούνται, προς διασφάλιση της ζωής, της υγείας και λοιπών εννόμων αγαθών των πολιτών (π. χ περιπτώσεις θανάτων ή και τραυματισμών πολιτών λόγω κακής συντήρησης του οδικού δικτύου, λόγω κακής σήμανσης οδών, λόγω μη λειτουργίας ή ελαττωματικής λειτουργίας φωτεινών σημοτοδοτών κ.τ.λ).