Συνταξιοδοτικό Δίκαιο (Δημοσίων Υπαλλήλων)

Το Γραφείο μας έχει κατά καιρούς χειριστεί με επιτυχία υποθέσεις αμφισβήτησης πράξεων απονομής σύνταξης δημοσίων υπαλλήλων (πολιτικών και στρατιωτικών) και δικαστικών λειτουργών τόσο σε διοικητικό επίπεδο (με ενστάσεις ενώπιον του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους) όσο και σε δικαστικό επίπεδο (με εφέσεις ενώπιον του ΙΙ Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και αιτήσεις αναιρέσεως ενώπιον της Ολομελείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου).

Σε περίπτωση μη ικανοποίησης των ενδιαφερομένων ενώπιον των Ελληνικών Αρχών και Δικαστηρίων, το Γραφείο έχει αναλάβει και έχει διεκπεραιώσει με επιτυχία σχετικές προσφυγές ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.