Προσβολή της προσωπικότητας

Το Γραφείο με τους Συνεργάτες του παρέχει προς τους πελάτες του ιδιαίτερη εμπειρία και τεχνογνωσία ιδίως στον χειρισμό των μέσων επίθεσης και άμυνας που προσφέρουν οι διατάξεις περί προσβολής της προσωπικότητας του Αστικού Κώδικα (ΑΚ 57επ.), μέσω κατάλληλης εφαρμογής τους σε πλείστες περιπτώσεις διενέξεων.

Ενδεικτικά, με τις διατάξεις αυτές έχουν αντιμετωπισθεί με ιδιαίτερη επιτυχία περιπτώσεις ενδοεταιρικών διενέξεων, διαφορών γειτονικού δικαίου, δυσφήμισης, κλπ.