Τομείς Δραστηριότητας

Το Γραφείο μας είναι εξειδικευμένο σε θέματα, που καλύπτουν όλο το φάσμα του δημοσίου δικαίου και πιο συγκεκριμένα σε θέματα διοικητικού δικαίου, οικονομικού διοικητικού δικαίου, δημοσιονομικού δικαίου αλλά και όλων των ειδικών κλάδων του δημοσίου δικαίου. Εξαιτίας δε της στενής σχέσης αλληλεπίδρασης μεταξύ της διεθνούς και της ευρωπαϊκής έννομης τάξης με την εθνική, το Γραφείο παρέχει ολοκληρωμένη νομική κάλυψη για θέματα κοινοτικού και εν γένει ευρωπαϊκού (ΕΣΔΑ) δικαίου.

ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ
 • Δημοσιοϋπαλληλικό Δίκαιο
 • Δίκαιο της Παιδείας
 • Δίκαιο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Δίκαιο των Επενδύσεων
 • Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
 • Δίκαιο Ενέργειας
 • Δίκαιο Περιβάλλοντος (αδειοδοτήσεις βιομηχανικών εγκαταστάσεων)
 • Πολεοδομικό και Χωροταξικό Δίκαιο
 • Δίκαιο Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων
 • Φορολογικό Δίκαιο
 • Συνταξιοδοτικό Δίκαιο (Δημοσίων Υπαλλήλων)
 • Ζητήματα αστικής ευθύνης Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ και Ο.Τ.Α (αγωγές αποζημιώσεως κατά του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ και των Ο.Τ.Α)
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ (ΕΝΩΣΙΑΚΟ) ΔΙΚΑΙΟ
 • Κρατικές ενισχύσεις -
 • Δίκαιο Ανταγωνισμού
 • Υποβολή καταγγελιών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αναφορές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή για ζητήματα παραβίασης του κοινοτικού Δικαίου
 • Ευρωπαϊκή Προστασία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Προσφυγές ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων)
ΙΔΙΩΤΙΚO ΔΙΚΑΙO
 • Δίκαιο Αποζημίωσης
 • Προσβολή προσωπικότητας
 • Έγερση / αντίκρουση πάσης φύσεως αστικών και τυχόν συναφών με αυτές ποινικών αξιώσεων
 • Οικογενειακό Δίκαιο
 • Κληρονομικό Δίκαιο
 • Αυτοκινητικές Υποθέσεις
 • Αναγκαστική Εκτέλεση / διεκδίκηση οφειλομένων
 • Εργατικό δίκαιο (υποθέσεις εργοδοτών και εργαζομένων
 • Δίκαιο Προστασίας Καταναλωτή
 • Δίκαιο Εμπορικών Εταιρειών / νομική υποστήριξη σε εταιρικά θέματα σωματειακού χαρακτήρα (μετασχηματισμοί, συγχωνεύσεις κλπ) / δικαστηριακή εμπειρία ιδίως σε θέματα ενδοεταιρικών διενέξεων
 • Δίκαιο Βιομηχανικής ιδιοκτησίας (σήματα, βιομηχανικά σχέδια, διακριτικά γνωρίσματα)
 • Δίκαιο Ανταγωνισμού
 • Λοιπά θέματα Εμπορικού Δικαίου
 • Δίκαιο Συμβάσεων (εμπορικής συνεργασίας και επενδύσεων, ρύθμισης σχέσεων, κλπ)
 • Νομικός Έλεγχος (due diligence) Εταιρειών ή Περιουσίας