Δίκαιο των επενδύσεων

To Γραφείο μας παρέχει ολοκληρωμένη νομική υποστήριξη για όλα τα ζητήματα, που σχετίζονται με την αναπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στην χώρα μας. Ειδικότερα, παρέχουμε νομικές συμβουλές κατά το προπαρασκευαστικό στάδιο των επενδύσεων και συνδράμουμε τους πελάτες μας στις διαπραγματεύσεις για την σύναψη μιας συμφωνίας. Στο πλαίσιο αυτό, διενεργούμε ολοκληρωμένους νομικούς ελέγχους για τους τίτλους ιδιοκτησίας και τα ειδικά ζητήματα (χρήσεις γης, δασικός χαρακτήρας, περιοχές NATURA) των ακινήτων, στα οποία πρόκειται να πραγματοποιηθούν οι επενδύσεις και παρέχουμε πλήρη νομική κάλυψη για όλα τα ζητήματα, που σχετίζονται με την προετοιμασία της υποβολής των φακέλων για την χορήγηση των σχετικών αδειών. Επίσης, παρέχουμε πλήρη νομική στήριξη στους επενδυτές τόσο ενώπιον των αρμoδίων διοικητικών αρχών (Υπουργεία, Ν.Π.Δ.Δ, Ο.Τ.Α, Ρυθμιστικές Αρχές) όσο και ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων για τα ζητήματα που ανακύπτουν τόσο σε σχέση με την χορήγηση των απαιτούμενων αδειών όσο και με την υλοποίηση των επενδύσεων.

Ειδικά για τους υποψήφιους επενδυτές βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων παρέχουμε ολοκληρωμένη νομική στήριξη αναφορικά με τις άδειες, που θα πρέπει να λάβουν από την πλευρά της βιομηχανικής νομοθεσίας (άδειες εγκαταστάσεως και λειτουργίας), της περιβαλλοντικής νομοθεσίας (εγκρίσεις, περιβαλλοντικών όρων, άδειες διαχείρισης αποβλήτων, τήρηση των προϋποθέσεων της νομοθεσίας SEVESO για την πρόληψη των βιομηχανικών ατυχημάτων) καθώς και της πολεοδομικής νομοθεσίας (άδειες οικοδομής και κατεδαφίσεως, παρεκκλίσεις για ειδικά βιομηχανικά κτήρια και χορήγηση αδειών κυκλοφοριακής σύνδεσης).