Ύδατα

Το Γραφείο μας παρέχει εξειδικευμένη νομική στήριξη για όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με την αδειοδότηση και εκτέλεση έργων αξιοποίησης υδάτινων πόρων, συμπεριλαμβανομένων και των έργων μεταφοράς νερού, τις άδειες χρήσης ύδατος, καθώς και την αδειοδότηση των μονάδων αφαλάτωσης. Παρέχει, επίσης, ολοκληρωμένη νομική υποστήριξη σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς για όλα τα θέματα που σχετίζονται με την εφαρμογή της Οδηγίας-Πλαίσιο για τα ύδατα 2000/60/ΕΚ στην χώρα μας.