Αναλυτικό βιογραφικό Μελέτη Μουστάκα

BΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΣΤΥΛ. ΜΟΥΣΤΑΚΑ     Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα : Μελέτιος Πατρώνυμο : Στυλιανός Επώνυμο : Μουστάκας Υπηκοότητα : Ελληνική Γλώσσες : Γαλλικά, Ιταλικά, Γερμανικά, Αγγλικά Οικογενειακή κατάσταση : Έγγαμος Διεύθυνση κατοικίας : Δημοκρίτου 10 10673 Αθήνα Τηλ.επικοινωνίας: 2103643046 6938818555 Ηλεκτρονική διεύθυνση : moustakasm@yahoo.gr Επάγγελμα : Eπίκουρος Καθηγητής Δημοσίου Δικαίου στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών- Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω και Συμβουλίω Επικρατείας με ειδίκευση σε όλο το φάσμα των θεμάτων Δημοσίου Δικαίου     Β. ΣΠΟΥΔΕΣ
 • 1975-1980: Πανεπιστημιακές σπουδές στα Νομικά, στην Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόκτηση πτυχίου τον Ιούνιο του 1980 με βαθμό «Άριστα» (8 7/8).
 • 1980-1993:
 • Μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία στο Δημόσιο Δίκαιο, στο Πανεπιστήμιο Δικαίου, Οικονομίας και Κοινωνικών Επιστημών Παρισίων – Παρίσι ΙΙ (Université de Droit, d’Économie et de Sciences Sociales de Paris – Paris II) σε ειδικά θέματα Διοικητικού Δικαίου, Συνταγματικού Δικαίου και Ιστορίας της σύγχρονης Διοίκησης. Απόκτηση τον Νοέμβριο του 1981 του σχετικού Μεταπτυχιακού Διπλώματος Εμπεριστατωμένων Σπουδών (Diplôme d’Etudes Approfondies – DEA – de Droit Public). Αναγνώριση από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. του εν λόγω Διπλώματος με την υπ’ αριθ. 20/387/25.9.1989 Πράξη του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του.
 • Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής (Doctorat d’ Etat) στο Δημόσιο Δίκαιο στο Πανεπιστήμιο Paris II, υπό την διεύθυνση του Καθηγητή Jean-Louis de CORAIL, με υποτροφία του Ιδρύματος Δημοσίου Δικαίου «Μ. Στασινόπουλος» και του Κοινωφελούς Ιδρύματος Αλ. Ωνάσης, με θέμα: «La confiance de l’administré et son influence sur le régime juridique des actes administratifs unilatéraux» (H εμπιστοσύνη του διοικουμένου και η επιρροή της στο νομικό καθεστώς των διοικητικών πράξεων). Ανακήρυξη ως Διδάκτορος Νομικής (Docteur d’ État en Droit) τον Ιανουάριο 1993 με τον βαθμό «Άριστα» (Très Honorable) στο Διοικητικό Δίκαιο. Αναγνώριση του εν λόγω τίτλου από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. με την υπ’ αριθ. 17/518/9-3-1993 Πράξη του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του.
  ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ
 • Γαλλική:  Άριστος χειρισμός του γραπτού και του προφορικού λόγου. Κάτοχος μεταπτυχιακού και διδακτορικού τίτλου από το Παν/μιο των Παρισίων.
 • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής, γερμανικής και ιταλικής γλώσσας.
    Γ. ΜΕΛΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΏΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΩΝ
 • Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών (ΔΣΑ)
 • Μέλος της Διεθνούς Επιστημονικής Ένωσης «Εuropean Association for Educational Law and Policy» με έδρα την Αμβέρσα (Βέλγιο)
 • Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Διοικητικών Μελετών
 • Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Πολεοδομικού Δικαίου
 • Συνεργάτης του Ελληνικού Ινστιτούτου Διεθνούς και Αλλοδαπού Δικαίου
 • Μέλος της Συντακτικής Επιτροπής του περιοδικού «Revue Hellénique de Droit International»
 • Ερευνητής στο Ερευνητικό Ινστιτούτο Δικονομικών Μελετών (Ι.Δ.ΜΕ.)
    Δ. EΡΓΑΣΙΑΚΗ, ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΉ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ I. Εργασιακή εμπειρία Από το 1996 ασκεί ενεργή δικηγορία σε όλα τα πεδία του Δημοσίου Δικαίου και διατηρεί Δικηγορικό Γραφείο επί της οδού Δημοκρίτου 10 στην Αθήνα, διαθέτοντας σχετική μεγάλη εμπειρία. Ειδικότερα, το Δικηγορικό Γραφείο του έχει χειριστεί με μεγάλη επιτυχία υποθέσεις στους ακόλουθους τομείς του Δημοσίου Δικαίου : 1) Δημοσιοϋπαλληλικό Δίκαιο 2) Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων και Δημοσίων Προμηθειών 3) Φορολογικό Δίκαιο 4) Δίκαιο Περιβάλλοντος 5) Πολεοδομικό Δίκαιο 6) Δίκαιο Ενέργειας και 7) Κοινοτικό Δίκαιο. Στο πλαίσιο επίσης της μακρόχρονης εμπειρίας του με θέματα Δημοσίου Δικαίου, έχει συμμετάσχει στις ακόλουθες Ομάδες Εργασίας : - Ομάδες Εργασίας «για τη συλλογή και κωδικοποίηση της Ασφαλιστικής και Διοικητικής Νομοθεσίας του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ» από 23-11-2004 έως 31-12-2005, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. Φ.80000/οικ.30371/2148/19-11-2004 ( ΦΕΚ 1734/Β/23-11-2004 ) απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, και από 15-3-2006 έως 31-12-2006, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. Φ.80000/οικ.4655/275/7-3-2006 ( ΦΕΚ 310/Β/15-3-2006 ) απόφαση του ιδίου Υπουργού. -Μέλος Ομάδας Εργασίας στον Οργανισμό Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (Ο.Κ.Χ.Ε.), με αντικείμενο τη σύνταξη νομοσχεδίων, υπουργικών αποφάσεων και μελετών σχετικών με το Εθνικό Κτηματολόγιο . II. Ακαδημαϊκή εμπειρία Οκτώβριος 2004 μέχρι σήμερα : 1) Οκτώβριος 2004-Δεκέμβριος 2008- Λέκτορας Δημοσίου Δικαίου και Δικαίου Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστημών 2) Δεκέμβριος 2008 έως σήμερα- Επίκουρος Καθηγητής Δημοσίου Δικαίου και Δικαίου Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστημών Από τον Σεπτέμβριο του 2007 έως σήμερα: Είναι Νομικός Σύμβουλος του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών για όλο το φάσμα θεμάτων που αφορούν στην λειτουργία του Παν/μίου ως Ν.Π.Δ.Δ, γνωμοδοτεί για συγκεκριμένα θέματα, όπου αυτό καταστεί αναγκαίο, διενεργεί έλεγχο νομιμότητας των προκηρύξεων και των διαδικασιών εκλογής των μελών ΔΕΠ και εκπροσωπεί το Ίδρυμα ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων.
 • Συμμετοχή σε συναφείς προς την ακαδημαϊκή δραστηριότητες   
 • Επίσης, συμμετέχει σε μια σειρά συναφών προς την ακαδημαϊκή δραστηριότητες, όπως είναι, μεταξύ άλλων, οι ακόλουθες:
 1. η συμμετοχή του ως μέλους της Επιτροπής του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου για την εισαγωγή σε αυτό άνευ εξετάσεων ατόμων με ειδικές ανάγκες σε ποσοστό 3% επί του αριθμού των εισακτέων ( Ν.2640/1998)
 2.  η συμμετοχή του ως μέλους της Επιτροπής σύνταξης του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Παντείου Παν/μίου
 3. η συμμετοχή του ως αναπληρωματικού μέλους της Επιτροπής Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας και Αξιολόγησης Υποψηφίων
 4. Επιστημονικές Δημοσιεύσεις
1. Μονογραφίες - La confiance de l’administré et son influence sur le régime juridique des actes administratifs unilatéraux, Thèse de Doctorat d’ État en Droit, Université Panthéon – Assas (Paris II), Droit – Économie – Sciences Sociales (Διδακτορική Διατριβή), 1993, 362p. (multigr.). - Οι αρμοδιότητες της Νομαρχιακής Αυτοδιοικήσεως, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα – Κομοτηνή, 2000, 327 σελ. - Τα Σώματα Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης στην Γαλλία. Ο θεσμός και ο ρόλος του στη γαλλική Κρατική Διοίκηση και Τοπική Αυτοδιοίκηση, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα – Κομοτηνή, 2008, 291 σελ.   2. Άρθρα-Μελέτες - Νομοθεσία για την προστασία του περιβάλλοντος, «Νόμος και Φύση», Τόμος 1/1994, σελ. 597-617. - Les relations contractuelles des Communautés Européennes avec la République Hellénique et les entreprises helléniques des secteurs public et privé, «Revue Hellénique de Droit International» (R.H.D.L.), 1995, σελ. 277-284. - L’activité juridique de l’ Administration hellénique et l’ emploi de l’ E.C.U.: le cas des marchés publics et des subventions publiques, Δημοσιεύσεις του «Ελληνικού Κέντρου Ευρωπαϊκών Μελετών» (Ε.Κ.Ε.Μ.), Σειρά «Research Papers», Nº 39, Avril 1996, 33 σελ. - L’activité matérielle bénévole de l’Administration et sa portée véritable en droit administratif français, «Revue du Droit Public et de la Science Politique» (R.D.P.), Νº 5, 1996, σελ. 1439-1456. - Προβλήματα συνταγματικότητας της Νομαρχιακής Αυτοδιοικήσεως, Με αφορμή τις αποφάσεις 263, 376, 377 και 888/1997 του ΣτΕ (σε συνεργασία με την Καθηγήτρια του Παντείου Πανεπιστημίου κ. Ελισάβετ ΜΠΕΣΙΛΑ – ΜΑΚΡΙΔΗ), «Επιθεώρηση Αποκέντρωσης, Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Περιφερειακής Ανάπτυξης» (Επ.Απ.Τοπ.Αυτ. Περ.Αν.), Τεύχος Νº 8, Αθήναι, 1997, σελ. 10-31. - Το προσωπικό των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και διατάξεις του νομικού καθεστώτος του: ο θρίαμβος της εξουσιαστικής λογικής, «Διοικητική Δίκη» (ΔιΔικ), 1998, σελ. 833-845. –Ο ρόλος της Νομαρχιακής Αυτοδιοικήσεως στα πλαίσια του Συντάγματος του 1975/86, Προβληματισμοί επ’ ευκαιρία των αποφάσεων της Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας 3440-3444/1998 (σε συνεργασία με την Καθηγήτρια του Παντείου Πανεπιστημίου κ. Ελισάβετ ΜΠΕΣΙΛΑ – ΜΑΚΡΙΔΗ), «Επιθεώρηση Αποκέντρωσης, Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Περιφερειακής Ανάπτυξης» (Επ.Απ.Τοπ.Αυτ.Περ.Αν.), Τεύχος Νº 14, Αθήναι, 1998, σελ. 20-35. - Οι αναγκαστικές συνενώσεις «Δήμων» και «Κοινοτήτων» και το Συμβούλιο της Επικρατείας, Σχολιασμός των Αποφάσεων 699/1999 και 700/1999 του Σ.τ.Ε. (σε συνεργασία με την Καθηγήτρια του Παντείου Πανεπιστημίου κ. Ελισάβετ ΜΠΕΣΙΛΑ – ΜΑΚΡΙΔΗ), «Επιθεώρηση Αποκέντρωσης, Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Περιφερειακής Ανάπτυξης» (Επ.Απ.Τοπ.Αυτ.Περ.Αν.), Τεύχος Νº 17, Αθήναι, 1999, σελ. 13-32. - Δημόσια έργα και Κοινοτικό Δίκαιο (Θέματα σχετικά με τη δυνατότητα συμμετοχής των εργοληπτών στις διαδικασίες συνάψεως συμβάσεως δημοσίων έργων και τα κριτήρια επιλογής των εργοληπτών), Γνωμοδότηση, «Αρμενόπουλος» (Αρμ), 1999, σελ. 1645-1650.   3. Συνεισφορές σε συλλογικά έργα - Le statut juridique des enseignants en Grèce, Εθνική Εισήγηση στο ετήσιο συνέδριο της «European Association for Educational Law and Policy» (ELA), που έλαβε χώρα στη Γάνδη του Βελγίου στις 16 και 17 Δεκεμβρίου 1994, με θέμα: «Le statut juridique des enseignants», Εισήγηση δημοσιευμένη στο συλλογικό έργο «The Legal Status of Teachers in Europe, Mobility and Education», υπό τη διεύθυνση του Καθηγητού Jan De Groof, Εκδόσεις Acco Verlag (Λουβέν, Βέλγιο), 1995, σελ. 203-205. - The Public Sector – Greece, στο συλλογικό έργο «The Legal and Practical Guide to the Use of the ECU», Τόμος 2, Εκδόσεις Kluwer Law International (London – The Hague-Boston), Κεφάλαιο 16.5,1995. -Mesures conservatoires et effet suspensif dans la procédure administrative, Παρέμβαση στο 14° Διεθνές Συνέδριο Συγκριτικού Δικαίου, δημοσιευμένη στο συλλογικό έργο «Rapports généraux – XIVe Congrès International», συλλογικό έργο υπό τη διεύθυνση της Académie Internationale de Droit Comparé και του Institut Hellénique de Droit International et Étranger, Εκδόσεις Ant. N. Sakkoulas Publishers – Kluwer Law International, Athens – The Hague, 1996, σελ. 748. - «Διοικητική σύμβαση», «Συλλογικά όργανα διοίκησης», στο συλλογικό έργο «Νομικό Εγκυκλοπαιδικό Λεξικό», υπό τη διεύθυνση του Καθηγητού Κρατερού Μ. ΙΩΑΝΝΟΥ, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή, 1998, αντιστοίχως σελ. 314-316 και σελ. 912-914.   4. Βιβλιοκρισίες - R. DWORKIN, L’Empire du Droit, Presses Universitaires de France (P.U.F.), Σειρά «Recherches politiques», Paris, 1994, 468 σελ., «Το Σύνταγμα» (ΤοΣ), 1/1995, σελ. 225-227. - Ch. DEBBASCH – J.-C.RICCI, Contentieux administratif, 6e édition, Éd. Dalloz, Paris, 1994, 772 σελ., «Το Σύνταγμα» (ΤοΣ), 4/1995, σελ. 969-970. - Ισμήνη ΚΡΙΑΡΗ – ΚΑΤΡΑΝΗ, Βιοϊατρικές εξελίξεις και Συνταγματικό Δίκαιο, Συνταγματικά θέματα σχετικά με τις μεθόδους υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και τις εφαρμογές της γενετικής, Εκδόσεις Σάκκουλα, Θεσσαλονίκη, 1994, 199 σελ., «Νομικό Βήμα» (ΝοΒ), 1996 (44), σελ. 347-348. - Ph. GERARD, Droit et démocratie. Réflexions sur la légitimité du droit dans la société démocratique, Publications des Facultés Universitaires Saint-Louis, Bruxelles, 1995, 326 σελ., «Το Σύνταγμα» (ΤοΣ), 4/1997, σελ. 1077-1078.   5. Μεταφράσεις - Τσεχικών Συνταγματικών Κειμένων, του Σλοβακικού Συντάγματος του 1992, του Ουγγρικού Συντάγματος του 1949 (όπως έχει αναθεωρηθεί) και του Πολωνικού «Μικρού Συντάγματος» του 1992, στο έργο των Καθηγητών κ.κ. Κώστα Γ. ΜΑΥΡΙΑ και Αντώνη Μ. ΠΑΝΤΕΛΗ, Συνταγματικά Κείμενα, Ελληνικά και Ξένα, Τρίτη Έκδοση (Με τα Συντάγματα των Νέων Ευρωπαϊκών Δημοκρατιών), Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή, 1996, σελ. 821-885. - της Μελέτης του Γάλλου Καθηγητή Laurent RICHER, L’ évolution du contentieux des contrats en droit administratif français, Ερευνητικό Ινστιτούτο Δικονομικών Μελετών (Ι.Δ.ΜΕ.), Δημοσιεύματα, Τόμος 25, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1998, 55 σελ.   6. Λοιπές -Επιμέλεια του έργου «Ελληνική Βιβλιογραφία Δημοσίου Δικαίου (1821-1994), έργο υπό τη διεύθυνση των Καθηγητών Σωτήρη Αρ. Λύτρα και Αντώνη Μ. Παντελή, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή, 1998 (υπό τη μορφή CD-ROM). - Συντονισμός του βιβλίου «Η ΑΓΓΛΙΚΗ ΚΑΙ Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ» (πρόκειται για μετάφραση στα ελληνικά έργου των Hélène BOURROUILHOU και Joan MENDÈS FRANCE σε συνεργασία με την Anna MATHIAS), υπό τη διεύθυνση του Καθηγητού κ. Αντώνη Μ. ΠΑΝΤΕΛΗ, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή, 1998, 226 σελ. - Επιμέλεια (μαζί με άλλους επιστήμονες) του συλλογικού έργου «ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ», Τόμοι Α΄ και Β΄, υπό τη διεύθυνση των Καθηγητών κ.κ. Γιώργου Κασιμάτη και Κώστα Μαυριά, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή, 1999   ΙΙΙ. Διδακτική Εμπειρία Α. Πανεπιστημιακή Διδασκαλία Ως μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Παν/μίου έχει διδάξει μέχρι σήμερα τα ακόλουθα μαθήματα:   -Σε προπτυχιακό επίπεδο: 1) Συνταγματικό Δίκαιο- Οργανωτικό μέρος ΙΙ (Γ’ Εξάμηνο) 2) Συνταγματικό Δίκαιο- Θεμελιώδη Δικαιώματα (Δ’ Εξάμηνο) 3) Θεμελιώδη Δικαιώματα- Ειδικό Μέρος (Ε’ Εξάμηνο-Κατεύθυνση Δημοσίων Θεσμών) 4) Διεθνής Προστασία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΣΤ’ Εξάμηνο-Κατεύθυνση Δημοσίων Θεσμών) 5) Εργατικό Δίκαιο (ΣΤ’ Εξάμηνο-Κατεύθυνση Δημοσίων Θεσμών) 6) Σύνθεση Δημοσίου Δικαίου (Ζ’ Εξάμηνο-Κατεύθυνση Δημοσίων Θεσμών) 7) Χωροταξία και Πολεοδομία (ΣΤ’ Εξάμηνο-Κατεύθυνση Δημόσιας Οικονομικής) 8) Δίκαιο Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος (ΣΤ’ Εξάμηνο-Κατεύθυνση Δημοσίων Θεσμών)   -Σε μεταπτυχιακό επίπεδο: 1) Ερευνητική Μεθοδολογία (Α’ Εξάμηνο, ΠΜΣ Δημόσιας Διοίκησης, Κατεύθυνση Εθνικής και Κοινοτικής Διοίκησης) 2) Περιφερειακή Πολιτική και Τοπική Αυτοδιοίκηση (Γ’ Εξάμηνο, ΠΜΣ Δημόσιας Διοίκησης, Κατεύθυνση Εθνικής και Κοινοτικής Διοίκησης) 3) Ευρωπαϊκά Συστήματα Διακυβέρνησης (Κλασσικά Πρότυπα και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση) (Α’ Εξάμηνο, ΠΜΣ Δημόσιας Διοίκησης, Κατεύθυνση Εθνικής και Κοινοτικής Διοίκησης) 4) Διοίκηση και Διαχείριση των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Β’ Εξάμηνο, ΠΜΣ Δημόσιας Διοίκησης, Κατεύθυνση Δημόσιο Management) 5) Aστική Ευθύνη του Δημοσίου (Β’ Εξάμηνο, ΠΜΣ Δίκαιο και Ευρωπαϊκή Ενοποίηση», Κατεύθυνση Δημόσιο Δίκαιο, του Γενικού Τμήματος Δικαίου του Παντείου Παν/μίου) 6) Ευρωπαϊκό Δημοσιονομικό Δίκαιο (Α’ Εξάμηνο, ΠΜΣ Δίκαιο και Ευρωπαϊκή Ενοποίηση, Κατεύθυνση Δημόσιο Δίκαιο, του Γενικού Τμήματος Δικαίου του Παντείου Παν/μίου) 7) Ευρωπαϊκό Φορολογικό Δίκαιο (Β’ Εξάμηνο, ΠΜΣ Δίκαιο και Ευρωπαϊκή Ενοποίηση, Κατεύθυνση Δημόσιο Δίκαιο, του Γενικού Τμήματος Δικαίου του Παντείου Παν/μίου) -Συμμετοχή σε συνέδρια, επιμορφωτικά σεμινάρια και ημερίδες - Συμμετοχή στην προετοιμασία, καθώς και τις εργασίες (με την ιδιότητα του παρεμβαίνοντος) του IΔ΄ Διεθνούς Συνεδρίου Συγκριτικού Δικαίου, που διοργάνωσε από τις 31 Ιουλίου έως και τις 6 Αυγούστου 1994 στη Βουλιαγμένη το Ελληνικό Ινστιτούτο Διεθνούς και Αλλοδαπού Δικαίου για λογαριασμό της Διεθνούς Ακαδημίας Συγκριτικού Δικαίου. - Συμμετοχή ως εθνικός Εισηγητής στο ετήσιο συνέδριο της «European Association for Educational Law and Policy» (ELA) στη Γάνδη (Gent) του Βελγίου στις 16 και 17 Δεκεμβρίου 1994, με θέμα: «Το νομικό καθεστώς των εκπαιδευτικών λειτουργών». -Συμμετοχή με την ιδιότητα του Εισηγητή ( θέμα της Εισηγήσεως : «Η συνταγματική διάσταση της νομοθετικής νομιμοποιήσεως των δαπανών των Ο.Τ.Α.» ) στο Πρόγραμμα Επιμόρφωσης δικαστών Ελεγκτικού Συνεδρίου, με θέμα : «Έλεγχος Νομιμότητας Δαπανών Ο.Τ.Α. – Συμβάσεις – Χρηστή Διοίκηση» που οργανώθηκε από την Εθνική Σχολή Δικαστών στη Θεσσαλονίκη από 20 Οκτωβρίου έως και 22 Οκτωβρίου 2005. -Συμμετοχή με Εισήγηση ( θέμα της Εισηγήσεως : «Το θεσμικό πλαίσιο της Ολικής Ποιότητας στην Ελληνική Δημόσια Διοίκηση» ) στην Ημερίδα με θέμα : «Αρχές, Σύγχρονα Συστήματα και Τεχνικές της Ολικής Ποιότητας στην Ελληνική Δημόσια Διοίκηση και στον Ιδιωτικό Τομέα» που διοργανώθηκε από το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Ποιότητας της Ελληνικής Εταιρείας Διοικήσεως Επιχειρήσεων ( ΕΕΔΕ ), Αθήνα, Νοέμβριος 2005. -Συμμετοχή με Εισήγηση (Θέμα της Εισηγήσεως: «Η ανταγωνιστικότητα των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών υπό το πρίσμα του Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Δικαίου») στην Ημερίδα με θέμα : «Ο εκσυγχρονισμός των δομών και της λειτουργίας των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους» που διοργανώθηκε από το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Ποιότητας της Ελληνικής Εταιρείας Διοικήσεως Επιχειρήσεων ( ΕΕΔΕ ), Αθήνα, Νοέμβριος 2006.   Β. Επιπρόσθετη Διδακτική Εμπειρία -Διδάσκει από το έτος 2000 έως σήμερα στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π) υπό την ιδιότητα του Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Σ.Ε.Π) στα πλαίσια της θεματικής ενότητας «Βασικές Αρχές Δικαίου και Διοίκησης» (ΔΕΟ 10) τα ακόλουθα μαθήματα : 1)Εισαγωγή στο Δίκαιο 2) Συνταγματικό Δίκαιο 3) Κοινοτικό Δίκαιο 4) Διοικητικό Δίκαιο 5) Εμπορικό Δίκαιο και 6) Εργατικό Δίκαιο-Εργασιακές Σχέσεις -Έχει διδάξει «Διοικητικό Δίκαιο» και «Διοικητική Επιστήμη» στην Σχολή Ικάρων κατά τα έτη 1993-1995 -Έχει διδάξει «Δημόσιο Δίκαιο για Διοικητικά Στελέχη ΙΙ» και «Διοικητικό Οικονομικό Δίκαιο» στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης κατά τα έτη 1993-1995 -Έχει διδάξει «Συνταγματικό Δίκαιο (Γενικές Αρχές –Οργανωτικό Μέρος) στην Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης της Αστυνομικής Ακαδημίας της Ελληνικής Ακαδημίας κατά τα έτη 2006-2009 -Έχει διδάξει «Συνταγματικό Δίκαιο» στην Πυροσβεστική Ακαδημία-Σχολή Ανθυποπυραγών κατά τα έτη 2008-2010   ΙV. Eρευνητική εμπειρία -Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα -Συμμετοχή στο Ερευνητικό Πρόγραμμα του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης : «Πρόταση για την αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου για σιδηρόδρομους» ( Επιστημονικός Υπεύθυνος : Καθηγητής Β. Προφυλλίδης, Διάρκεια : 16-12-2002 έως 10-03-2003, Χρηματοδότηση : Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών). - Συμμετοχή στο Ερευνητικό Πρόγραμμα του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης : «Εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου για την ίδρυση της νέας εταιρείας «Εθνικός Διαχειριστής της Σιδηροδρομικής Υποδομής» και της νέας εταιρείας «Ο.Σ.Ε. Εκμετάλλευση»» ( Επιστημονικός Υπεύθυνος : Καθηγητής Β. Προφυλλίδης, Διάρκεια : 15-12-2003 έως 15-03-2004, Χρηματοδότηση : Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδας ). - Συμμετοχή στο Ερευνητικό Πρόγραμμα του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης : «Εκπόνηση τεχνικών προδιαγραφών υλικών γραμμής και Κανονισμού Περιτυπωμάτων Γραμμής»» ( Επιστημονικός Υπεύθυνος : Καθηγητής Β. Προφυλλίδης, Διάρκεια : 31-04-2007 έως 30-07-2007, Χρηματοδότηση : Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδας ).