Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών

To Γραφείο μας παρέχει συστηματική και ολοκληρωμένη νομική υποστήριξη για τα ζητήματα, που σχετίζονται με την σύναψη και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών. Ειδικότερα, παρέχεται πλήρης νομική στήριξη κατά το προσυμβατικό στάδιο μέσω της παροχής νομικών συμβουλών για το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, της συμμετοχής στις σχετικές διαπραγματεύσεις για την σύναψη των συμβάσεων, της συγγραφής των σχετικών προκηρύξεων, διακηρύξεων και συμβάσεων, αλλά και της παράστασης ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων στο πλαίσιο της προσωρινής δικαστικής προστασίας (ασφαλιστικά μέτρα, αίτηση αναστολής). Παρέχουμε, επίσης, πλήρη νομική στήριξη, εξωδικαστηριακή και δικαστηριακή, κατά το στάδιο εκτέλεσης των σχετικών συμβάσεων, τόσο στους κυρίους των έργων (Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ, Ο.Τ.Α), σε περίπτωση μη εκπλήρωσης εκ μέρους των αναδόχων των υποχρεώσεων τους, όσο και στους τελευταίους, σε περίπτωση επιβολής κυρώσεων (π.χ προστίμων, εκπτώσεων από τις συμβάσεις) σ’ αυτούς από τους κυρίους των έργων.