Δημοσιοϋπαλληλικό Δίκαιο

Το Γραφείο έχει μακρά παράδοση στον τομέα των δημοσιοϋπαλληλικών διαφορών. Έχει χειριστεί πολλές υποθέσεις διορισμών υπαλλήλων στο Δημόσιο (Υπουργεία και Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες τους), σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ βαθμού (Δήμοι και Κοινότητες) και β’ βαθμού (Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και σήμερα Αιρετές Περιφέρειες).

Πιο συγκεκριμένα, έχει ασχοληθεί με θέματα Διαγωνισμών του ΑΣΕΠ, των άλλων διαδικασιών πρόσληψης στο Δημόσιο (εισαγωγικοί Διαγωνισμοί στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης). Επίσης, το Γραφείο μας έχει χειριστεί υποθέσεις μετακινήσεων, αποσπάσεων, μεταθέσεων και προαγωγών δημοσίων υπαλλήλων, υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ και Ο.Τ.Α.

Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει και στις υποθέσεις μετατάξεων υπαλλήλων Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ και Ο.Τ.Α και ιδιαίτερα σ’ εκείνες του 2001, όπου πληθώρα υπαλλήλων μετατάχθηκε αυτοδικαίως (αναγκαστικά) από το Δημόσιο (Υπουργεία) στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις.

Επίσης, το Γραφείο μας διαθέτει μεγάλη εμπειρία σε θέματα αγωγών δημοσίων υπαλλήλων, υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ και Ο.Τ.Α, με τις οποίες οι εν λόγω υπάλληλοι διεκδικούν επιδόματα (οικογενειακό επίδομα, επίδομα 176 ευρώ, επίδομα πληροφορικής, επίδομα θέσης ευθύνης κ.τ.λ), καθώς επίσης και αγωγών, με τις οποίες οι ίδιοι υπάλληλοι διεκδικούν αναδρομικά αποδοχές τους λόγω παράνομης παράλειψής τους να διοριστούν στο Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ και τους Ο.Τ.Α.