Δίκαιο συμβάσεων

Το Γραφείο έχει την ευχέρεια διαπραγμάτευσης και σύνταξης συμβάσεων εμπορικού δικαίου, όπως συμβάσεων εμπορικής συνεργασίας, συμβάσεων εκμετάλλευσης δικαιωμάτων, συμβάσεων υπηρεσιών, κλπ, συμβάσεων επενδύσεων και ανάπτυξης, εκμετάλλευσης έργων (όπως ΑΠΕ) κλπ.