Δίκαιο Ενέργειας

Το Γραφείο μας διαθέτει σημαντική εξειδίκευση και εμπειρία σε μια σειρά θεμάτων, που σχετίζονται με τον αναδυόμενο κλάδο του δικαίου της ενέργειας. Ειδικότερα, παρέχουμε ολοκληρωμένη νομική υποστήριξη (παροχή νομικών συμβουλών και γνωμοδοτήσεων, καθώς και νομική στήριξη στις διαδικασίες ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων) για ζητήματα, που σχετίζονται με τις υποδομές και το δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας (όπως π.χ οι εγκαταστάσεις της Δ.Ε.Η και τα κέντρα διανομής ηλεκτρικού ρεύματος), καθώς και για ζητήματα που σχετίζονται με την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, όπως π.χ. η ίδρυση και λειτουργία μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ιδιώτες, αλλά και η σύναψη συμβάσεων παραγωγής, προμήθειας και μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος από ιδιώτες.

Επίσης, παρέχουμε ολοκληρωμένη νομική υποστήριξη για όλο το πλέγμα των ζητημάτων, που αφορούν στην αδειοδότηση των μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων και των μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, όπως π.χ αιολικά πάρκα, εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών, εργοστάσια παραγωγής ενέργειας από βιομαζα και μονάδες καύσης για συμπαραγωγή ενέργειας.