Τομείς Δραστηριότητας

Το Γραφείο μας είναι εξειδικευμένο σε θέματα, που καλύπτουν όλο
το φάσμα του δημοσίου δικαίου και πιο συγκεκριμένα σε θέματα διοικητικού
δικαίου, οικονομικού διοικητικού δικαίου, δημοσιονομικού δικαίου αλλά και
όλων των ειδικών κλάδων του δημοσίου δικαίου. Εξαιτίας δε της στενής
σχέσης αλληλεπίδρασης μεταξύ της διεθνούς και της ευρωπαϊκής έννομης
τάξης με την εθνική, το Γραφείο παρέχει ολοκληρωμένη νομική κάλυψη για
θέματα κοινοτικού και εν γένει ευρωπαϊκού (ΕΣΔΑ) δικαίου.

ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ
 • Δημοσιοϋπαλληλικό Δίκαιο
 • Δίκαιο της Παιδείας
 • Δίκαιο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Δίκαιο των Επενδύσεων
 • Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
 • Δίκαιο Ενέργειας
 • Δίκαιο Περιβάλλοντος (αδειοδοτήσεις βιομηχανικών εγκαταστάσεων)
 • Πολεοδομικό και Χωροταξικό Δίκαιο
 • Δίκαιο Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων
 • Φορολογικό Δίκαιο
 • Συνταξιοδοτικό Δίκαιο (Δημοσίων Υπαλλήλων)
 • Ζητήματα αστικής ευθύνης Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ και Ο.Τ.Α (αγωγές αποζημιώσεως κατά του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ και των Ο.Τ.Α)

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ (ΕΝΩΣΙΑΚΟ) ΔΙΚΑΙΟ
 • Κρατικές ενισχύσεις -
 • Δίκαιο Ανταγωνισμού
 • Υποβολή καταγγελιών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αναφορές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή για ζητήματα παραβίασης του κοινοτικού Δικαίου
 • Ευρωπαϊκή Προστασία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Προσφυγές ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων)

ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ

Δημοσιοϋπαλληλικό Δίκαιο
Το Γραφείο έχει μακρά παράδοση στον τομέα των δημοσιοϋπαλληλικών διαφορών. Έχει χειριστεί πολλές υποθέσεις διορισμών υπαλλήλων στο Δημόσιο (Υπουργεία και Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες τους),
σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ βαθμού (Δήμοι και Κοινότητες) και β’ βαθμού (Νομαρχιακές
Αυτοδιοικήσεις και σήμερα Αιρετές Περιφέρειες).
Πιο συγκεκριμένα, έχει ασχοληθεί με θέματα Διαγωνισμών του ΑΣΕΠ,
των άλλων διαδικασιών πρόσληψης στο Δημόσιο (εισαγωγικοί Διαγωνισμοί
στην Εθνική Σχολή
Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης).
Επίσης, το Γραφείο μας έχει χειριστεί υποθέσεις μετακινήσεων, αποσπάσεων,
μεταθέσεων και προαγωγών δημοσίων υπαλλήλων, υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ και Ο.Τ.Α.
Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει και στις υποθέσεις μετατάξεων υπαλλήλων
Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ και Ο.Τ.Α και ιδιαίτερα σ’ εκείνες του 2001, όπου
πληθώρα υπαλλήλων μετατάχθηκε αυτοδικαίως (αναγκαστικά) από το
Δημόσιο (Υπουργεία) στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις,
Επίσης, το Γραφείο μας διαθέτει μεγάλη εμπειρία σε θέματα αγωγών
δημοσίων υπαλλήλων, υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ και Ο.Τ.Α, με τις οποίες οι εν
λόγω υπάλληλοι διεκδικούν επιδόματα (οικογενειακό επίδομα, επίδομα 176
ευρώ, επίδομα πληροφορικής, επίδομα θέσης ευθύνης κ.τ.λ), καθώς επίσης
και αγωγών, με τις οποίες οι ίδιοι υπάλληλοι διεκδικούν αναδρομικά αποδοχές
τους λόγω παράνομης παράλειψής τους να διοριστούν στο Δημόσιο, τα
Ν.Π.Δ.Δ και τους Ο.Τ.Α.

Δίκαιο της Παιδείας
Πολύ σημαντική είναι η εμπειρία του Γραφείου στο Δίκαιο της Παιδείας. Πιο
συγκεκριμένα, το Γραφείο μας έχει από την ίδρυσή του ασχοληθεί και χειριστεί
υποθέσεις Καθηγητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
καθώς και υποθέσεις μελών ΔΕΠ Α.Ε.Ι και Τ.Ε.Ι.
Ειδικότερα, έχουν διεκπεραιωθεί με απόλυτη επιτυχία υποθέσεις για τα
ακόλουθα θέματα: α) θέματα προσλήψεων αναπληρωτών καθηγητών
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης β) θέματα διορισμών,
αποσπάσεων, μεταθέσεων και
προαγωγών μονίμων καθηγητών
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και γ) θέματα Ελλήνων
εκπαιδευτικών, που υπηρετούν στο εξωτερικό.
Επίσης, σημαντική είναι η εξειδίκευση και για θέματα μελών ΔΕΠ Α.Ε.Ι
και Τ.Ε.Ι, όπως διορισμοί και εξελίξεις στις βαθμίδες των Λεκτόρων, των
Επίκουρων Καθηγητών, των Αναπληρωτών Καθηγητών και των Τακτικών
Καθηγητών καθώς και θέματα φορολόγησης επιδομάτων τους (π.χ επιδόματα
βιβλιοθήκης, έρευνας και διδακτικής προετοιμασίας).
Περαιτέρω, διαθέτουμε σημαντική εμπειρία για όλα τα θέματα που σχετίζονται
με την αναγνώριση των τίτλων σπουδών και την απόκτηση επαγγελματικών
δικαιωμάτων κατόχων πτυχίων από Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και Τρίτων Χωρών στο πλαίσιο εφαρμογής της κοινοτικής και εθνικής
νομοθεσίας.
Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι ο ιδρυτής του Γραφείου μας κ. Μελέτιος
Μουστάκας είναι από το έτος 2007 και μετά Νομικός Σύμβουλος του Παντείου
Πανεπιστημίου Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστημών.


Δίκαιο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Πέραν των θεμάτων, που σχετίζονται με την υπηρεσιακή κατάσταση των
υπαλλήλων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, το Γραφείο διαθέτει μεγάλη εμπειρία
στα ζητήματα εκλογών στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’
και β’ βαθμού (ενστάσεις κατά του κύρους της εκλογής αιρετών στους
ΟΤΑ, αιτήσεις αναιρέσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά
αποφάσεων Διοικητικών Πρωτοδικείων επί τέτοιων ενστάσεων). Χειρίζεται
επίσης υποθέσεις επιβολής πειθαρχικών κυρώσεων σε αιρετούς των ΟΤΑ
(Δημάρχους, Δημοτικούς Συμβούλους κ.τ.λ) και υποθέσεις καταλογισμών εις
βάρος των εν λόγω αιρετών.
Εξάλλου, το Γραφείο συντάσσει Προσφυγές κατά του κύρους των Αποφάσεων
των αιρετών οργάνων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού, όπως
π.χ προσφυγές κάθε ενδιαφερόμενου πολίτη και ενώσεων πολιτών κατά
αποφάσεων Δημοτικών Συμβουλίων, της Οικονομικής Επιτροπής (πρώην
Δημαρχιακής Επιτροπής), Περιφερειακών Συμβουλίων κ.τ.λ. Έχει ασχοληθεί
επίσης με θέματα που αφορούν στην διαχείριση της δημοτικής περιουσίας και
την σύναψη προγραμματικών συμβάσεων από τους Ο.Τ.Α.
Δεδομένης της επιστημονικής εξειδίκευσης του Επίκουρου Καθηγητή κ.
Μελετίου Μουστάκα στο Δίκαιο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, το οποίο διδάσκει
στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου, το Γραφείο
διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην παροχή εξειδικευμένων Συμβουλών και
Γνωμοδοτήσεων προς τους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, στην σύνταξη Κανονισμών
Λειτουργίας των Υπηρεσιών τους και στην συγχώνευση φορέων τους.


Δίκαιο των επενδύσεων
To Γραφείο μας παρέχει ολοκληρωμένη νομική υποστήριξη για όλα τα
ζητήματα, που σχετίζονται με την αναπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
στην χώρα μας. Ειδικότερα, παρέχουμε νομικές συμβουλές
κατά το
προπαρασκευαστικό στάδιο των επενδύσεων και συνδράμουμε τους πελάτες
μας στις διαπραγματεύσεις για την σύναψη μιας συμφωνίας. Στο πλαίσιο αυτό,
διενεργούμε ολοκληρωμένους νομικούς ελέγχους για τους τίτλους ιδιοκτησίας
και τα ειδικά ζητήματα (χρήσεις γης, δασικός χαρακτήρας, περιοχές NATURA)
των ακινήτων, στα οποία πρόκειται να πραγματοποιηθούν οι επενδύσεις
και παρέχουμε πλήρη νομική κάλυψη για όλα τα ζητήματα, που σχετίζονται
με την προετοιμασία της υποβολής των φακέλων για την χορήγηση των
σχετικών αδειών. Επίσης, παρέχουμε πλήρη νομική στήριξη στους επενδυτές
τόσο ενώπιον των αρμoδίων διοικητικών αρχών (Υπουργεία, Ν.Π.Δ.Δ,
Ο.Τ.Α, Ρυθμιστικές Αρχές) όσο και ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων για τα ζητήματα που ανακύπτουν τόσο σε σχέση με την χορήγηση των
απαιτούμενων αδειών όσο και με την υλοποίηση των επενδύσεων.

Ειδικά για τους υποψήφιους επενδυτές βιομηχανικών και βιοτεχνικών
δραστηριοτήτων παρέχουμε ολοκληρωμένη νομική στήριξη αναφορικά με
τις άδειες, που θα πρέπει να λάβουν από την πλευρά της βιομηχανικής
νομοθεσίας (άδειες εγκαταστάσεως και λειτουργίας), της περιβαλλοντικής
νομοθεσίας (εγκρίσεις, περιβαλλοντικών όρων, άδειες διαχείρισης αποβλήτων,
τήρηση των προϋποθέσεων της νομοθεσίας SEVESO για την πρόληψη των
βιομηχανικών ατυχημάτων) καθώς και της πολεοδομικής νομοθεσίας (άδειες
οικοδομής και κατεδαφίσεως, παρεκκλίσεις για ειδικά βιομηχανικά κτήρια και
χορήγηση αδειών κυκλοφοριακής σύνδεσης).


Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
To Γραφείο μας παρέχει συστηματική και ολοκληρωμένη νομική υποστήριξη
για τα ζητήματα, που σχετίζονται με την σύναψη και εκτέλεση δημοσίων
συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών. Ειδικότερα, παρέχεται
πλήρης νομική στήριξη κατά το προσυμβατικό στάδιο μέσω της παροχής
νομικών συμβουλών για το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, της συμμετοχής
στις σχετικές διαπραγματεύσεις για την σύναψη των συμβάσεων, της
συγγραφής των σχετικών προκηρύξεων, διακηρύξεων και συμβάσεων,
αλλά και της παράστασης ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων στο πλαίσιο
της προσωρινής δικαστικής προστασίας (ασφαλιστικά μέτρα, αίτηση
αναστολής). Παρέχουμε, επίσης, πλήρη νομική στήριξη, εξωδικαστηριακή και
δικαστηριακή, κατά το στάδιο εκτέλεσης των σχετικών συμβάσεων, τόσο στους
κυρίους των έργων (Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ, Ο.Τ.Α), σε περίπτωση μη εκπλήρωσης
εκ μέρους των αναδόχων των υποχρεώσεων τους, όσο και στους τελευταίους,
σε περίπτωση επιβολής κυρώσεων (π.χ προστίμων, εκπτώσεων από τις
συμβάσεις) σ’ αυτούς από τους κυρίους των έργων.


Δίκαιο Ενέργειας
Το Γραφείο μας διαθέτει σημαντική εξειδίκευση και εμπειρία σε μια σειρά
θεμάτων, που σχετίζονται με τον αναδυόμενο κλάδο του δικαίου της ενέργειας.
Ειδικότερα, παρέχουμε ολοκληρωμένη νομική υποστήριξη (παροχή νομικών
συμβουλών και γνωμοδοτήσεων, καθώς και νομική στήριξη στις διαδικασίες
ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων) για ζητήματα, που σχετίζονται με
τις υποδομές και το δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας (όπως π.χ οι
εγκαταστάσεις της Δ.Ε.Η και τα κέντρα διανομής ηλεκτρικού ρεύματος),
καθώς και για ζητήματα που σχετίζονται με την απελευθέρωση της αγοράς
ηλεκτρικής ενέργειας, όπως π.χ. η ίδρυση και λειτουργία μονάδων παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας από ιδιώτες,
αλλά και η σύναψη συμβάσεων
παραγωγής, προμήθειας και μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος από ιδιώτες.
Επίσης, παρέχουμε ολοκληρωμένη νομική υποστήριξη για όλο το πλέγμα των ζητημάτων, που αφορούν στην αδειοδότηση των μονάδων παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων και των μονάδων παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, όπως π.χ αιολικά
πάρκα, εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών, εργοστάσια παραγωγής ενέργειας από
βιομαζα και μονάδες καύσης για
συμπαραγωγή ενέργειας.


Δίκαιο Περιβάλλοντος

Το Γραφείο μας διαθέτει σημαντική εμπειρία και επιστημονική εξειδίκευση
σε όλους τους ειδικότερους τομείς του ραγδαία αναπτυσσόμενου κλάδου
του Δικαίου Περιβάλλοντος. Ειδικότερα, παρέχουμε ολοκληρωμένη νομική
υποστήριξη τόσο σε επίπεδο συμβουλευτικής δικηγορίας όσο και ενώπιον
των αρμοδίων Υπουργείων, Ειδικών Υπηρεσιών και Οργανισμών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, καθώς και ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων για τα όλα τα
θέματα του Δικαίου Περιβάλλοντος. Η εξειδικευμένη νομική μας υποστήριξη
αφορά ενδεικτικά τις ακόλουθες θεματικές του Δικαίου Περιβάλλοντος.


Εγκρίσεις περιβαλλοντικών όρων

Παρέχουμε ολοκληρωμένη νομική υποστήριξη κατά την εκπόνηση Μελετών
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων σε σχέση με το περιεχόμενο και το εφαρμοστέο
νομικό καθεστώς, την διαδικασία ενώπιον των αρμοδίων Φορέων και
Αρχών, την τροποποίηση της πράξης έγκρισης των περιβαλλοντικών
όρων. Παρέχουμε, επίσης, πλήρη δικαστηριακή στήριξη σε περιπτώσεις
μη έκδοσης πράξης έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων ή προσβολή με
αίτηση ακύρωσης της σχετικής πράξης έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων.
Επιπροσθέτως, το Γραφείο μας παρέχει πλήρη δικαστηριακή στήριξη στις
περιπτώσεις επιβολής προστίμων στις επιχειρήσεις (είτε από την Περιφέρεια
είτε από το Υ.Π.Ε.Κ.Α) μετά από διαπίστωση παραβίασης των εγκεκριμένων
περιβαλλοντικών όρων.


Απόβλητα

Παρέχουμε ολοκληρωμένη νομική υποστήριξη, εξωδικαστηριακή και
δικαστηριακή, για όλα τα θέματα που σχετίζονται με την αδειοδότηση των
χώρων υγειονομικής ταφής απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α), χώρων υγειονομικής
ταφής υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ), χώρων υγειονομικής ταφής επικίνδυνων
αποβλήτων και χώρων υγειονομικής ταφής αδρανών υλικών, των σχετικών
εγκαταστάσεων επεξεργασίας αποβλήτων, καθώς και των σταθμών
μεταφόρτωσης απορριμμάτων. Παρέχουμε, επίσης, εξειδικευμένη νομική
στήριξη για τα ζητήματα που σχετίζονται με την εκπόνηση μελετών διαχείρισης
αποβλήτων και την χορήγηση των σχετικών αδειών, καθώς και την συμμετοχή
σε συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών.


 Ύδατα

Το Γραφείο μας παρέχει εξειδικευμένη νομική στήριξη για όλα τα ζητήματα
που σχετίζονται με την αδειοδότηση και εκτέλεση έργων αξιοποίησης υδάτινων
πόρων, συμπεριλαμβανομένων και των έργων μεταφοράς νερού, τις άδειες
χρήσης ύδατος, καθώς και την αδειοδότηση των μονάδων αφαλάτωσης.
Παρέχει, επίσης, ολοκληρωμένη νομική υποστήριξη σε δημόσιους και
ιδιωτικούς φορείς για όλα τα θέματα που σχετίζονται με την εφαρμογή της
Οδηγίας-Πλαίσιο για τα ύδατα 2000/60/ΕΚ στην χώρα μας.


Δάση και Δασικές Εκτάσεις

Παρέχεται ολοκληρωμένη νομική στήριξη για όλα τα ζητήματα που
σχετίζονται με την εφαρμογή της δασικής νομοθεσίας, όπως π.χ οι πράξεις
χαρακτηρισμού ή αποχαρακτηρισμού δασικών εκτάσεων, η χορήγηση αδειών
έγκρισης επέμβασης, πρωτόκολλα κατεδάφισης αυθαιρέτων εντός δασικών
εκτάσεων και πρωτοκόλλα διοικητικής αποβολής, καθώς και δασικοί δρόμοι
και δασικά χωριά. Παρέχουμε ολοκληρωμένη νομική συνδρομή τόσο ενώπιον
των Πρωτοβάθμιων και Δευτεροβάθμιων Επιτροπών Επίλυσης Δασικών
Αμφισβητήσεων όσο και ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων για όλα τα
παραπάνω ζητήματα εφαρμογής της δασικής νομοθεσίας


Aιγιαλός, Παραλία και Λιμενικές Ζώνες

Το Γραφείο μας διαθέτει επιστημονική εξειδίκευση και παρέχει ολοκληρωμένη
νομική στήριξη για όλα τα θέματα που σχετίζονται με τον καθορισμό της
οριογραμμής αιγιαλού και παλαιού αιγιαλού, καθώς και τον καθορισμό της
ζώνης παραλίας, συμπεριλαμβανομένων και των ιδιοκτησιακών ζητημάτων
που ανακύπτουν. Παρέχει, επίσης, νομική στήριξη για όλα τα ζητήματα
που σχετίζονται με τις διαδικασίες παραχώρησης χρήσης του αιγιαλού και
της παραλίας, καθώς και για τα θέματα των αυθαίρετων κατασκευών στην
παράκτια ζώνη (επιβολή προστίμων, πρωτόκολλα κατεδάφισης). Τέλος,
το Γραφείο μας παρέχει πλήρη νομική υποστήριξη για όλα τα θέματα που
σχετίζονται με τον καθορισμό της χερσαίας και θαλάσσιας ζώνης λιμένα,
καθώς και της κατασκευής έργων σ’ αυτές.


Εμπορία ρύπων

Το Γραφείο μας διαθέτει επιστημονική εξειδίκευση και παρέχει πλήρη νομική
στήριξη στις επιχειρήσεις, οι οποίες συμμετέχουν στο σύστημα εμπορεύσιμων
δικαιωμάτων εκπομπών, για όλα τα ζητήματα, που σχετίζονται με την
λειτουργία του εν λόγω συστήματος (άδειες εκπομπών, εμπορία δικαιωμάτων
εκπομπών, μηχανισμοί παρακολούθησης εκπομπών στο εσωτερικό των
εταιρειών κ.τ.λ).
Δίκαιο Χωροταξίας και Πολεοδομίας

Το Γραφείο μας έχει μεγάλη εξειδίκευση και παρέχει ολοκληρωμένη
νομική υποστήριξη για όλα τα θέματα που σχετίζονται με τον χωροταξικό
σχεδιασμό. Ειδικότερα, αναλαμβάνει να παρέχει νομική υποστήριξη κατά
την εκπόνηση των κάθε είδους χωροταξικών σχεδίων (Γενικού Χωροταξικού,
Περιφερειακών Χωροταξικών και Ειδικών Χωροταξικών) αλλά και των Ειδικών
Περιβαλλοντικών Μελετών για τις προστατευόμενες περιοχές.

Περαιτέρω, παρέχουμε ολοκληρωμένη νομική υποστήριξη στις περιπτώσεις
εκπόνησης, τροποποίησης ή αναθεώρησης Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων,
Πολεοδομικών Μελετών και Πράξεων Εφαρμογής, καθώς και Σχεδίων
Πόλεως. Επιπλέον, το Γραφείο έχει ασχοληθεί με ζητήματα προσκυρώσεων,
πράξεων τακτοποίησης και αναλογισμού αποζημίωσης, αλλά και όλων των
συναφών ζητημάτων που σχετίζονται με την εφαρμογή του πολεοδομικού
σχεδιασμού.

Το Γραφείο παρέχει, επίσης, εκπροσώπηση ενώπιον των αρμόδιων
διοικητικών δικαστηρίων, όταν τίθεται θέμα άσκησης αιτήσεων ακυρώσεως
κατά των πράξεων σχετικών με άδειες οικοδομής (π.χ άρνηση χορήγησης
οικοδομικής άδειας)
ή παρεμβάσεων για την διατήρηση του κύρους
οικοδομικών αδειών που έχουν εκδοθεί αρμοδίως.

Τέλος, παρέχεται ολοκληρωμένη νομική βοήθεια για τα θέματα των
αυθαιρέτων (π.χ πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης, δυνατότητες
νομιμοποίησης κ.τ.λ).


Δίκαιο Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων

Το Γραφείο ασχολείται με θέματα αναγκαστικών απαλλοτριώσεων τόσο σε
επίπεδο συνεργασίας με τις αρμόδιες διοικητικές αρχές όσο και ενώπιον των
αρμοδίων δικαστηρίων(καθορισμός δικαιούχων και καθορισμός της τιμής
μονάδας).

Ασχολείται επίσης και με θέματα άρσης δέσμευσης ιδιοκτησιών σε
περιπτώσεις κήρυξης πολεοδομικών απαλλοτριώσεων για μεγάλο χρονικό
διάστημα και μη συντέλεσής τους (αιτήσεις άρσης της δέσμευσης προς την
Διοίκηση, προσφυγές ενώπιον αρμοδίων Διοικητικών Δικαστηρίων, αλλά και
του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων).


Φορολογικό Δίκαιο

Το Γραφείο ασχολείται με όλα τα θέματα που εντάσσονται στην ύλη του
φορολογικού δικαίου. Πιο συγκεκριμένα, έχει χειριστεί με επιτυχία ενώπιον
των αρμοδίων Διοικητικών Αρχών και Διοικητικών Δικαστηρίων υποθέσεις
που σχετίζονται με πράξεις επιβολής φορολογίας εισοδήματος φυσικών
προσώπων και εταιρειών, πράξεις επιβολής ΦΠΑ, φορολογικά πρόστιμα,
πράξεις καταλογισμού και θέματα φορολόγησης επιδομάτων ειδικών
κατηγοριών φορολογουμένων (Δικαστικοί Λειτουργοί, Μέλη ΔΕΠ κ.τ.λ).


Συνταξιοδοτικό Δίκαιο (Δημοσίων Υπαλλήλων)

Το Γραφείο μας έχει κατά καιρούς χειριστεί με επιτυχία υποθέσεις
αμφισβήτησης πράξεων απονομής σύνταξης δημοσίων υπαλλήλων (πολιτικών
και στρατιωτικών) και δικαστικών λειτουργών τόσο σε διοικητικό επίπεδο
(με ενστάσεις ενώπιον του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους) όσο και σε
δικαστικό επίπεδο (με εφέσεις ενώπιον του ΙΙ Τμήματος του Ελεγκτικού
Συνεδρίου και αιτήσεις αναιρέσεως ενώπιον της Ολομελείας του Ελεγκτικού
Συνεδρίου).

Σε περίπτωση μη ικανοποίησης των ενδιαφερομένων ενώπιον των Ελληνικών
Αρχών και Δικαστηρίων, το Γραφείο έχει αναλάβει και έχει διεκπεραιώσει
με επιτυχία σχετικές προσφυγές ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.


Ζητήματα αστικής ευθύνης Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ και Ο.Τ.Α

Παρέχουμε ολοκληρωμένη προστασία ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων
σε περίπτωση που οι πολίτες υφίστανται ζημία (υλική ή ηθική) από
παράνομες ενέργειες (νομικές ή υλικές) ή παραλείψεις των οργάνων των
διαφόρων φορέων της δημόσιας διοίκησης (Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ και Ο.Τ.Α).
Eντελώς ενδεικτικά, αναφέρουμε περιπτώσεις θεμελίωσης αστικής ευθύνης,
όταν η Διοίκηση αρνείται να εκδώσει μια οικοδομική άδεια ή να εγκρίνει
μια επιχορήγηση σε μια επιχείρηση παρά την συνδρομή των νομίμων
προϋποθέσεων, όταν δεσμεύει ιδιοκτησίες ιδιωτών χωρίς προηγούμενη
κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ή όταν δεν ενσωματώνει εγκαίρως
ή εφαρμόζει πλημμελώς κοινοτικές οδηγίες, από τις οποίες απορρέουν
δικαιώματα για τους ιδιώτες ή, τέλος, όταν διαπράττονται ιατρικά λάθη στο
πλαίσιο ιατρικών ενεργειών σε δημόσια νοσοκομεία.

Επίσης, τίθενται θέματα αστικής ευθύνης, όταν το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ
και οι Ο.Τ.Α παραλείπουν να λάβουν μέτρα, ενώ υποχρεούνται, προς
διασφάλιση της ζωής, της υγείας και λοιπών εννόμων αγαθών των πολιτών (π.
χ περιπτώσεις θανάτων ή και τραυματισμών πολιτών λόγω κακής συντήρησης
του οδικού δικτύου, λόγω κακής σήμανσης οδών, λόγω μη λειτουργίας ή
ελαττωματικής λειτουργίας φωτεινών σημοτοδοτών κ.τ.λ).


KΟΙΝΟΤΙΚΟ (ΕΝΩΣΙΑΚΟ) ΔΙΚΑΙΟ Δίκαιο των κρατικών ενισχύσεων

Το Γραφείο μας παρέχει ολοκληρωμένη νομική υποστήριξη τόσο στους φορείς
του δημοσίου τομέα, που πρόκειται να χορηγήσουν κρατικές ενισχύσεις,
ώστε να αποφευχθούν ζητήματα μη συμφωνίας με το κοινοτικό δίκαιο (π.χ
παράνομες κρατικές ενισχύσεις) όσο και στους επιχειρηματίες πιθανούς
αποδέκτες ενισχύσεων. Παρέχεται, επίσης, νομική υποστήριξη σε τρίτους
που είτε δεν έλαβαν σχετικές ενισχύσεις, παρότι πληρούσαν τις απαραίτητες
προϋποθέσεις, είτε έχουν υποστεί ζημία εξαιτίας της παράνομης χορήγησης
ενισχύσεων στους ανταγωνιστές τους. Εν προκειμένω, εκπροσωπούμε τους
εντολείς μας ενώπιον των εθνικών και κοινοτικών οργάνων και δικαστηρίων
για όλα τα θέματα που σχετίζονται με την χορήγηση ή και την επιστροφή των
κρατικών ενισχύσεων.


Δίκαιο του ανταγωνισμού

Παρέχουμε ολοκληρωμένη νομική στήριξη σε ελληνικές και αλλοδαπές
επιχειρήσεις για όλα τα ζητήματα του δικαίου του ανταγωνισμού, όπως
π.χ η κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης ή άλλες καταχρηστικές πρακτικές.
Επίσης, εκπροσωπούμε τους εντολείς μας τόσο ενώπιον των εθνικών
Αρχών (Επιτροπή Ανταγωνισμού) και Δικαστηρίων όσο και ενώπιον των
ευρωπαϊκών Αρχών (Ευρωπαϊκή Επιτροπή) και Δικαστηρίων. Τέλος,
παρέχουμε νομική υποστήριξη σε επιχειρήσεις στο πλαίσιο χάραξης
μιας «προληπτικής» επιχειρηματικής στρατηγικής, προκειμένου να
αποφευχθούν ζητήματα
παραβίασης των κοινοτικών ρυθμίσεων περί
ανταγωνισμού.

Υποβολή καταγγελιών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στον Ευρωπαίο
Διαμεσολαβητή και αναφορών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Διαθέτουμε μακρόχρονη εμπειρία στην υποβολή καταγγελιών στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή για πλήθος ζητημάτων που σχετίζονται με την
παραβίαση του κοινοτικού δικαίου (περιβαλλοντικά, χρηματοδοτήσεις κ.τ.λ.),
παρέχοντας σημαντική υποστήριξη στους ενδιαφερομένους (φορείς και
ιδιώτες) αναφορικά με την τεκμηρίωση που θα πρέπει να συνοδεύει την
υποβολή μιας σχετικής καταγγελίας.

Επίσης, διαθέτουμε σημαντική εξειδίκευση στην παροχή τεχνογνωσίας για
την υποβολή αναφορών ενώπιον της Επιτροπής Αναφορών του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου για όλο το εύρος των ζητημάτων που σχετίζονται με την
παραβίαση της κοινοτικής νομοθεσίας.

Τέλος, παρέχουμε πλήρη νομική υποστήριξη κατά την σύνταξη καταγγελιών
ενώπιον του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή για άρνησης χορήγησης εγγράφων
και πληροφοριών από τα Ευρωπαϊκά Θεσμικά Όργανα και Οργανισμούς,
για παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων των ευρωπαίων πολιτών, καθώς
και για ζητήματα που σχετίζονται με την εκτέλεση συμβάσεων με Όργανα και
Οργανισμούς της Ένωσης.


Προσφυγές ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Το Γραφείο μας διαθέτει μακρόχρονη εμπειρία στην υποβολή προσφυγών
ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του
Στρασβούργου για μια σειρά ζητημάτων που σχετίζονται με την παραβίαση
άρθρων της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΣΑ) και
των σχετικών Πρωτοκόλλων της.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ορισμένες παραβιάσεις της ΕΣΔΑ, που έχουμε
χειριστεί με επιτυχία ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων
του Ανθρώπου :1) παραβιάσεις του δικαιώματος της ιδιοκτησίας (άρθρο
1 παρ. 1 του Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της Σύμβασης) εξαιτίας
της μακρόχρονης δέσμευσης των ιδιοκτησιών από την ελληνική Πολιτεία
χωρίς την κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης και την καταβολή σχετικής
αποζημίωσης. 2) Παραβιάσεις του προαναφερθέντος δικαιώματος της
ιδιοκτησίας εξαιτίας της μη καταβολής των δικαιουμένων μισθών και
συντάξεων σε δημοσίους υπαλλήλους και συνταξιούχους δημοσίους
υπαλλήλους αντίστοιχα. 3) Παραβιάσεις του άρθρου 6 της Σύμβασης
(δικαίωμα στην δίκαιη δίκη) εξαιτίας του ότι τα ελληνικά Δικαστήρια
καθυστερούν σημαντικά να επιλύσουν αμετάκλητα συγκεκριμένες
υποθέσεις. 4)Παραβιάσεις του προαναφερθέντος άρθρου 6
εξαιτίας της
μη συμμόρφωσης της ελληνικής δημόσιας διοίκησης στις αποφάσεις των
Δικαστηρίων και 5) παραβιάσεις των άρθρων 2 (δικαίωμα στην ζωή) και 8
(δικαίωμα στην ιδιωτική και οικογενειακή ζωή) της Σύμβασης, που οφείλονται,
μεταξύ άλλων, στην μη λήψη επαρκών μέτρων για την προστασία του
περιβάλλοντος.


ΙΔΙΩΤΙΚO ΔΙΚΑΙO
 • Δίκαιο Αποζημίωσης
 • Προσβολή προσωπικότητας
 • Έγερση / αντίκρουση πάσης φύσεως αστικών και τυχόν συναφών με αυτές ποινικών αξιώσεων
 • Οικογενειακό Δίκαιο
 • Κληρονομικό Δίκαιο
 • Αυτοκινητικές Υποθέσεις
 • Αναγκαστική Εκτέλεση / διεκδίκηση οφειλομένων
 • Εργατικό δίκαιο (υποθέσεις εργοδοτών και εργαζομένων
 • Δίκαιο Προστασίας Καταναλωτή
 • Δίκαιο Εμπορικών Εταιρειών / νομική υποστήριξη σε εταιρικά θέματα σωματειακού χαρακτήρα (μετασχηματισμοί, συγχωνεύσεις κλπ) / δικαστηριακή εμπειρία ιδίως σε θέματα ενδοεταιρικών διενέξεων
 • Δίκαιο Βιομηχανικής ιδιοκτησίας (σήματα, βιομηχανικά σχέδια, διακριτικά γνωρίσματα)
 • Δίκαιο Ανταγωνισμού
 • Λοιπά θέματα Εμπορικού Δικαίου
 • Δίκαιο Συμβάσεων (εμπορικής συνεργασίας και επενδύσεων, ρύθμισης σχέσεων, κλπ)
 • Νομικός Έλεγχος (due diligence) Εταιρειών ή Περιουσίας
Eνδεικτικά, παρουσιάζονται αναλυτικότερα παρακάτω ορισμένοι από τους
παραπάνω τομείς ειδίκευσης:
Προσβολή της προσωπικότητας
Το Γραφείο με τους Συνεργάτες του παρέχει προς τους πελάτες του ιδιαίτερη
εμπειρία και τεχνογνωσία ιδίως στον χειρισμό των μέσων επίθεσης και άμυνας
που προσφέρουν οι διατάξεις περί προσβολής της προσωπικότητας του
Αστικού Κώδικα (ΑΚ 57επ.), μέσω κατάλληλης εφαρμογής τους σε πλείστες
περιπτώσεις διενέξεων.
Ενδεικτικά, με τις διατάξεις αυτές έχουν αντιμετωπισθεί με ιδιαίτερη επιτυχία
περιπτώσεις ενδοεταιρικών διενέξεων, διαφορών γειτονικού δικαίου,
δυσφήμισης, κλπ.

Αναγκαστική Εκτέλεση/Διεκδίκηση οφειλομένων
Το Γραφείο με τους Συνεργάτες του διαθέτει επίσης εμπειρία και δυνατότητες
και στον τομέα της δικαστικής διεκδίκησης και αναζήτησης χρηματικών
οφειλών, με ιδιαίτερο χειρισμό και γνώση στα θέματα της είσπραξής τους μέσω
αναγκαστικής εκτέλεσης.

Εργατικό Δίκαιο
Το Γραφείο με τους Συνεργάτες του διαθέτει γνώσεις και εμπειρία και σε
υποθέσεις εργατικού δικαίου, και μάλιστα τόσο από την πλευρά του εργοδότη,
όσο και από την πλευρά του εργαζομένου.
Πιο συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων, διατίθεται εμπειρία σε θέματα απολύσεων,
διεκδίκησης οφειλομένων, υπερωριών, μερικής απασχόλησης, κλπ.

Δίκαιο Εμπορικών Εταιρειών
Το Γραφείο με τους Συνεργάτες του διαθέτει, επίσης, ιδιαίτερη εμπειρία και
τεχνογνωσία σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης νομικών προσώπων αλλά
και σε θέματα ευθύνης διοικούντων.
Μάλιστα, υπάρχει ιδιαίτερη εμπειρία σε θέματα έλλειψης διοίκησης νομικών
προσώπων (σύγκρουσης συμφερόντων κλπ.) και αναπλήρωσης της διοικήσεώς τους δια της δικαστικής οδού.
Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα νομικής και συμβουλευτικής υποστήριξης σε
πλείστα θέματα που αφορούν και τις μεταξύ των εταίρων σχέσεις, όπως λ.χ.
εξωεταιρικές συμφωνίες, καταστατικές δεσμεύσεις, κλπ.

Νομικός Έλεγχος Εταιρειών ή Περιουσίας (Due Diligence)
To Γραφείο με τους Συνεργάτες του παρέχει, επιπλέον, τεχνογνωσία και
ιδιαίτερη ικανότητα στην οργάνωση και την διεξαγωγή νομικού ελέγχου
εταιρειών ή περιουσίας για λόγους εξαγοράς ή απλώς νομικής τάξης.

Written by

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam libero diam, elementum eget porttitor at, tincidunt at nulla.

No Comments Yet.

Leave a Reply

Message